Addysg

Mae Gorsaf Bŵer Dinorwig yn enghraifft blaenllaw o gwyddoniaeth, technoleg a pheirianneg. Mae'r wybodaeth, sgiliau a chymhwyso sydd eu hangen i greu ogof mwyaf yn Ewrop ac yn gweithredu rhai o generaduron mwyaf pwerus y byd, yn enghraifft ddelfrydol o rym a phwysigrwydd STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg) yn ein bywyd dyddiol.

Mae ryngweithio llaw yn sylweddol yn y wybodaeth a'r ddealltwriaeth gan blentyn o wyddoniaeth a all gael effaith barhaol ar agwedd a dealltwriaeth. Yn yr un modd, gallant hyrwyddo ymddiriedaeth a dealltwriaeth.

Pecynnau Addysgol..........Newydd blwyddyn yma!

Taith danddaearol Pwerdy Dinorwig

Dewch ar daith o archwilio dwfn y tu fewn i fynydd Elidir, un o ceudyllau mwyaf yn Ewrop i ddysgu sut mae trydan yn cyrraedd chi. Ydych chi erioed wedi meddwl sut mae'r offer trydanol rydym yn dibynnu ar fwyaf yn cael eu pweru? Neu sut mae'r Grid Cenedlaethol yn ymdopi yn ystod cyfnodau o galw eithriadol o uchel. Mae'r cwestiynau yma a llawer mwy yn cael eu hateb a byddwch yn dyst sut mae trydan yn cael ei greu tu fewn i Mynydd Gwefru.

Trydan: Bydd disgyblion yn dysgu sut i adnabod offer sydd yn defnyddio trydan a sut mae o wedi newid ein bywydau. Dysgwch sut mae ynni'n cael ei drosglwyddo drwy gylchedau, cyfnewid gwres, cadwyni bwyd ac yn y blaen a sut mae trydan yn cael ei gynhyrchu trwy ddefnyddio ffynonellau amrywiol.

Amgylchedd: Dysgwch am effaith golau, dwr a gwres ar twf planhigion a sut mae pethau byw yn addasu i'w hamgylchedd/ cynefin. Darganfyddwch sut mae'r amgylchedd angen ei amddiffyn weithiau.

Gweithdy Lego

Mae'r deunydd wedi cael ei gynllunio i'w ddefnyddio gan athrawon nad ydynt yn arbenigwyr cyfnod allweddol 2 ac yn is 3. Gan weithio mewn parau, gall plant o unrhyw gefndir academaidd adeiladu, ymchwilio a dysgu oddi wrth y modelau. Mae'r 'Peiriannau Pwer syml' yn galluogi y plant i weithio fel gwyddonwyr ifanc, peirianwyr a dylunwyr ac yn eu darparu gyda lleoliadau, offer a thasgau sy'n hyrwyddo dylunio a thechnoleg, gwyddoniaeth a mathemateg. Mae'r plant yn cael eu hannog i gymryd rhan mewn ymchwiliadau a datrys problemau. Mae'r plant yn gwneud tybiaethau a rhagfynegiadau. Maent yn dylunio a gwneud modelau ac yna arsylwi ar ymddygiad modelau hyn, maent yn adlewyrchu ac ail-ddylunio, ac yna cofnodi a chyflwyno eu canfyddiadau. These workshops are designed for use by non-specialist teachers of key stage 2 and lower 3.Working in pairs, children of any academic background can build, investigate and learn from the models. The 'Simple & Powered Machines' enables children to work as young scientists, engineers and designers providing them with settings, tools and tasks that promote design technology, science and mathematics.Children are encouraged to involve themselves in real world investigations and problem-solving. They make assumptions and predictions. They design and make models and then observe the behaviour of these models; they reflect and re-design, and then record and present their findings.

Wal Groesi

Mae ein wal groesi yn cael ei ddringo yn llorweddol ac nid yn fertigol. Mae'r wal yn 8 neu 10 troedfedd, dibynnu pa rhan o'r wal rydych ar. Sialens y wal yw gwneud eich ffordd o un ochr i'r llall heb gyffwrdd y llawr! Nid yw'r disgyblion mwy na rhai troedfedd o'r llawr. Does dim gwell ffordd i ddatblygu a gwella sgiliau corfforol, cymdeithasol ac academaidd.

Gweithdy 'Jitterbugs' – tua 90 munud

Mae disgyblion yn cael pecyn 'Jitterbug' gyda cyfarwyddiadau sut i troi y rhannau amrywiol i fewn i fodel o 'Pryf' sydd yn symud trwy ddirgryniad ar y bwrdd! Mae'r pecynnau yn cynnwys plat fel corff, coesau, olwyn gwrthbwyso, dewis eang o sticeri lliwgar i bersenoleiddio eich pryf, motor,bateri (mae yr ysgol angen archebu 1 bateri AA i pob disgybl), gwifrau a tiwb inswleiddio sydd i gyd yn gwneud dosbarth llawn o fodeli llachar yn symud ar yr un pryd! Yr amcan dysgu yw deallt sut i wneud cylchedd trydan mewn ffordd hwyliog.

Cost y Pecyn:

Unigol

Taith Pwerdy Dinorwig £4.35pp y pen – hyd tua 75 munud

Gweithdy Lego £1.50 y pen – hyd tua 60 munud

Wal Groesi £1 y pen – hyd tua 60 munud

Jitterbugs £2.50 pob disgybl – hyd tua 90 munud

Cyfunol

Pwerdy Dinorwig a Gweithdy Lego £5 pob disgybl – Hyd tua 2.5 awr

Pwerdy Dinorwig, Gweithdy Lego a Wal Groes cyfunol £6 pob disgybl – hyd tua 3.5 awr

Pwerdy Dinorwig, Gweithdy Lego, Wal Groes a Gweithdy Jitterbug cyfunol £8 pob disgybl - hyd tua 5 awr

Pwerdy Dinorwig, Wal Groes a Gweithdy Jitterbug cyfunol £6 pob disgybl - hyd tua 3.5

Nodiadau – Yr uchafswm gallwn ddarparu ar pob bws taith tywys yw 28 ond os gennych mwy yn eich grwp yna gallwch ddewis un o'r pecynnau uchod a rhannu y gweithgareddau. Gallwn ddarparu ystafell i chi gael bwyta pecynnau bwyd neu gallwch fanteisio ar ein cynnig anhygoel.Y Daith Tywys

Wedi'i leoli o dan twneli cyffrous Mynydd Gwefru byddwch yn profi un o gyflawniadau dyn peirianyddol mwyaf. Mae'r daith yn dechrau gyda sain a llun trawiadol yn y ganolfan ymwelwyr sydd yn dangos faint o bwysig yw'r pwerdy yn sicrhau bod gofynion y wlad yn cael eu diwallu pob amser. Yna byddwn yn cymryd bws sy'n teithio yn ddwfn i mewn i'r mynydd a mynd a ni at y tri phrif ceudyllau. Pan gafodd ei gloddio roedd yr ogof ymadigon mawr i gynnwys Eglwys Gadeiriol Sant Paul!!

Ionawr*, Chwefror, Mawrth, Ebrill, Mai
7 diwrnod yr wythnos 10.00am - 4:30pm

Prif Wyliau Plant, Gwyliau'r Banc a Mehefin, Gorffennaf, Awst
7 diwrnod yr wythnos 09.30am - 5:30pm

Medi, Hydref, Tachwedd, Rhagfyr
7 diwrnod yr wythnos 10:00am - 4:30pm (wedi cau Rhagfyr 24, 25, 26 a 31)

*Bydd y Ganolfan ar gau am y pythefnos cyntaf yn Mis Ionawr ar gyfer gwaith cynnal a chadw a hyfforddiant staff