Datganiad Mynediad y Mynydd Gwefru

Datganiad Mynediad Mynydd Gwefru Llanberis

Gall y ganolfan ar gael naill ai drwy y prif faes parcio neu gilfan ar y briffordd o flaen yr adeilad.

Maes Parcio: Mae'r maes parcio wedi ei leoli i'r ochr o'r adeilad gyda pedwar bae ar gyfer dalwyr bathodynnau glas. Mae man talu ac arddangos yng nghanol y maes parcio. Y pellter o'r maes parcio i'r adeilad yw 65 medr. Mae llwybr gwastad yn arwain at y brif fynedfa. Mae culfan barcio 11 medr y tu allan i'r brif fynedfa. Nid yw'r palmant wedi ei ostwng. Mae graddfa yn y palmant i lawr i'r brif fynedfa.

Y Ganolfan Ymwelwyr: Mae dau lawr i'r ganolfan, wedi ei llorio yn bennaf gyda llechi gydag arwyneb cadarn ond ychydig yn anesmwyth. Mae grisiau llechi sydd wedi ei rhannu i ddau ddarn, cyfanswm o 22 gris. Mae lifft yn cysylltu'r ddau lawr gydag arwyddion Braille. Mae croeso i gwn tywys yn yr adeilad.

Mae mynediad i'r siop anrhegion yn dda. Mae'n bosibl llogi cadeiriau olwyn yn ddi-dâl.

Ceir toiledau ar gyfer yr anabl a thoiledau dynion a merched ar y llawr isaf. Ceir ystafell mam/tad a phlentyn ar y llawr isaf hefyd.

Caffi: Mae'r caffi wedi ei leoli ar y llawr isaf gyda mynedfa dda yn gyffredinol. Mae drysau dwbl yn arwain o'r caffi i'r ardd. Mae llwybrau caled trwy'r ardd sydd a gwair a man lechi.

Taith Tywys: Mae'r teithiau tywys yn arwain ymwelwyr o dan ddaear, rydym yn argymell i rhai sydd yn dioddef ofn mewn mannau caeth i beidio mynychu y daith. Mae'r teithiau yn dechrau o'r llawr cyntaf. Mae'r ffilm arweiniol gyda system ddolen ond mae'n cynnwys delweddau sydd yn fflachio. Wedi'r ffilm byddwch yn cael eich danfon lawr ramp gyda graddiant o 1 mewn 12 gyda canllaw. Mae cymorth i'w gael os oes angen.

Does dim cyfleusterau wedi'r daith dywys gychwyn. Rydym yn darparu loceri er mwyn cadw eiddo personol a waherddi o'r teithiau tywys. Nodwch ni waherddir meddyginiaeth personol. Mae rhain ar lefel is ac yn hawdd i'w defnyddio. Y pellter o'r ystafell loceri i'r bws taith yw 20 metr drwy'r ardd.

Mae'r bysus teithiau tywys gyda llawr isel**. Mae bws pwrpasol i gludo cadeiriau olwyn ar gael, gyda strapiau diogelwch oddi fewn. Lle i un cadair yn unig sydd ar bob bws. Os gall eich cadair olwyn fynd ar bws cyhoeddus rydym yn siwr gallwch ddod ar ein bws ni. Holwch ni os ydych eisiau fwy o fanylion.

Mae'r pwynt stopio cyntaf a'r opsiwn i adael y bws i gael gweld y peiriannau yn agosach. Mae'r llwybr braidd yn anwastad ac yn gallu bod yn wlyb. Mae opsiwn hefyd o ddringo 24 o risiau diwydiannol sydd wedi ei rhannu mewn tri darn. Mae 'ear plugs' ar gael os mynnwch. Gall pobl gyda anhawster symud dewis aros ar y bws lle bydd y gyrrwr yn gwrthdroi a chyfarfod gweddill y grŵp fel maent yn dod i fynnu'r grisiau.

Yr ail bwynt stopio yw'r 'Oriel Olygfaol'. Yma mae ramp bychan am i fyny gyda canllaw bob ochr. Mae paneli dehongli gyda gwybodaeth eang ar y waliau. Rydym yn darparu cadeiriau er mwyn dangos ffilm arall a bari'r am 5 munud.

Ar ôl gweld y ffilm byddwn yn trawsgludo'r ymwelwyr yn ôl i'r ganolfan ymwelwyr ac yn ôl i'r ystafell loceri.

Gwybodaeth Lleol: Atyniadau eraill o fewn cyrraedd yw Rheilffordd y Wyddfa, Amgueddfa Lechi Llanberis a Rheilffordd Llyn Llanberis.

Mae gwasanaeth bws lleol i'w gael ac mae rhif ffon tacsis lleol i'w gael yn y Mynydd Gwefru.

Mae meddygfa dros y ffordd o'r brif fynedfa.

Mae signal ffon symudol yn dda yn yr ardal ond ni chaniateir ffonau symudol ar y teithiau tywys.

**NODWCH BOD EIN BYSUS TEITHIAU TYWYS YN GALLY CYMERYD CADAIR OLWYN HYD A LLED AT 75CM YN YNIG.

Ionawr, Chwefror, Mawrth : Wedi Cau

Ebrill, Mai: Agor10yb tan 4.30yh - Teithiau dyddiol

Meh, Gorff, Awst: Agor 9.30yb tan 5.30yh - Teithiau dyddiol

Medi, Hyd: Agor 10yb tan 4.30yh - Teithiau dyddiol

Tach, Rhag: Teithiau rhedeg ar rhai dyddiau yn unig

Pob gwyliau Ysgol: Agor 9.30yb tan 5.30yh