Gwelliannau Arfaethedig i Ganolfan Ymwelwyr Mynydd Gwefru, Llanberis

Yn dilyn y cyhoeddiad diweddar y bydd arian buddsoddi ar gael i wella Canolfan Ymwelwyr Mynydd Gwefru yn Llanberis, gallwn yn awr gadarnhau bod cais cynllunio ar gyfer adeilad dros dro wedi'i gyflwyno i Gyngor Gwynedd.

Mae angen gwneud gwaith atgyweirio ac uwchraddio sylweddol ar adeilad y Mynydd Gwefru. I wneud yn siŵr y gall y cyfleuster barhau i weithredu tra bydd y gwaith atgyweirio arfaethedig yn cael ei wneud, rydym yn awyddus i adeiladu canolfan ymwelwyr dros dro.

Bydd yr adeilad wedi'i leoli ar ran o faes parcio'r ganolfan ymwelwyr bresennol. Ni fydd yn gweithredu ar yr un lefel ond bydd yn galluogi First Hydro i barhau â'r teithiau o gwmpas Gorsaf Bŵer Dinorwig. Bydd newidiadau bychain yn cael eu gwneud i faes parcio presennol y ganolfan ymwelwyr i gynnwys cyfleuster dros dro i godi/gollwng pobl oddi ar fysys y teithiau tywys a darpariaeth parcio amgen ar gyfer pobl anabl. Rhagwelir y bydd angen adeilad y ganolfan ymwelwyr dros dro am hyd 12 i 18 mis.

Rydym yn gweithio gyda chontractwyr a defnyddwyr y Ganolfan yn ystod y cam atgyweirio hwn gan na fydd modd cael caffi nac ystafelloedd cymunedol yn yr adeilad dros dro.

Gweler lluniad o adeilad arfaethedig y Ganolfan Ymwelwyr dros dro ar ran o faes parcio presennol Canolfan Ymwelwyr Mynydd Gwefru er gwybodaeth i chi. Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am y gwaith atgyweirio, gallwch gysylltu â ni drwy anfon neges e-bost at:

communityhelp@electricmountain.co.uk

Mae Cwmni First Hydro, sy'n eiddo i ENGIE a Brookfield Renewables, yn falch o gyhoeddi ei fod wedi derbyn cyllid i wella Canolfan Ymwelwyr Mynydd Gwefru yn Llanberis, Gogledd Cymru. Mae'r buddsoddiad hwn yn dynodi ymrwymiad y Cwmni i gynnal Canolfan Ymwelwyr yn Llanberis.

Bydd y Cwmni yn datblygu cynlluniau i adnewyddu a gwella'r Ganolfan Ymwelwyr, gan ddatblygu adeilad addas i'r pwrpas, er mwyn sicrhau cyfleuster modern a rhagorol.

Bydd cynlluniau manwl nawr yn cael eu datblygu ac rydym yn edrych ymlaen at rannu'r rhain gyda chi dros y misoedd nesaf.

Proposed Site Plan


Cais Cynllunio ar gyfer Ailddatblygu Canolfan Ymwelwyr Mynydd Gwefru, Llanberis

Cais Cynllunio - PDF

Cais Cynllunio - Word

Ionawr*, Chwefror, Mawrth, Ebrill, Mai
7 diwrnod yr wythnos 10.00yb - 4:30yh

Prif Wyliau Plant, Gwyliau'r Banc a Mehefin, Gorffennaf, Awst
7 diwrnod yr wythnos 09.30yb - 5:30yh

Medi 1af tan Medi 14ain
7 diwrnod yr wythnos 09:30yb - 4:30yh

Medi 14ain 2018 - WEDI CAU ER MWYN GWAITH ADNEWYDDU