Cysylltiadau a Cymunedol

Mae Cwmni First Hydro yn ystyried ei rôl fel noddwr yn un pwysig. Rydym yn cefnogi amrywiaeth eang o ddigwyddiadau sydd o fudd i gymunedau lleol yn cynnwys digwyddiadau addysgol, chwaraeon, y celfyddydau a'r amgylchedd.

Polisi Nawdd a Chyfraniadau Cwmni First Hydro

(1) Fe wnawn gyflwyno y mwyafrif o'n cyllid rhoddion a nawdd i ddigwyddiadau sydd o fudd i'r cymunedau yr rydym yn gweithredu ynddynt.

(2) Gweinyddwn rhoddion a nawdd yn y meysydd canlynol:

 • Rhaglenni addysgol.
 • Diwylliant a chelfyddydau.
 • Digwyddiadau Amgylcheddol.
 • Iechyd a Chwaraeon.
 • Cefnogi ymdrechion ein gweithwyr mewn prosiectau cymunedol.
 • Rydym hefyd yn cefnogi gweithgareddau sydd yn cynnwys ac yn annog pobl a phlant gyda anabledd i wneud yr uchod.

(3) Os nad yw'n cael ei gymeradwyo gan rheolwyr Cwmni First Hydro ni fydd cefnogaeth i'r canlynol:

 • Unigolion (heblaw am amgylchiadau eithriadol).
 • Elusennau cenedlaethol (os nad yw'r fudd yn ei gyfanrwydd yn leol).
 • Ymgyrch neu dripiau.
 • Cynnal hysbysebion.
 • Gwleidyddiaeth, milwrol a mudiadau crefyddol.

Gweinyddiaeth

Fe fydd rhoddion yn cael eu cymeradwyo gan Bwyllgor Rhoddion a Nawdd sydd yn cyfarfod yn fisol i adolygu'r ceisiadau.

Gwerthuso Rhoddion a Chefnogaeth ar ran Cwmni First Hydro

Mae gwerth i Gwmni First Hydro mewn gwella perthynas â chydweithio gyda unigolion, grwpiau cymunedol a busnesau lleol.

Mae gwerthuso rhoddion a nawdd yn gymhleth ond gall gynnwys.

 • Mesur faint o unigolion sydd yn cael budd.
 • Gwelededd yn y wasg.
 • Cynyddu nifer yr ymwelwyr i'r orsaf.
 • Gwella ymwybyddiaeth yn y gymuned leol.
 • Cynnal perthynas dda gyda cymunedau lleol.
 • Cynnal rhifau isel o gwynion allanol.

Fe fydd gwaith cymunedol yma hefyd yn gallu cael ei ystyried yn gyfraniad Cwmni First Hydro i ddatblygiad cynaliadwy.

Crynodeb Cysylltiadau a Cymunedol

Mae cwmni First Hydro wedi noddi digwyddiadau awyr agored lleol megis y Marathon Eryri, Slateman Triathlon, Ras yr Wyddfa ac ati Mae digwyddiadau fel y rhain yn denu nifer eang o athletwyr ac yn cael eu hystyried yn rhai o'r digwyddiadau mwyaf anodd, yn ogystal â dod a bonws ychwanegol i fusnesau lleol.

Sefydlwyd Bywyd Gwyllt Glaslyn, ger Porthmadog yn 2013 fel prosiect cymunedol i barhau gwaith diogelu gweilch sydd yn magu yn Cwm Glaslyn. Roedd Cwmni First Hydro yn falch hefyd o gallu rhoi cyfraniad ariannol er mwyn i'r ganolfan archebu Diffribiliwr.

Yn ogystal, roedd First Hydro hefyd yn falch o allu cynnig cymorth a chefnogaeth i grwpiau lleol eraill megis; Llwybr Llechi Eryri, Neuadd Goffa Mynyss Llandegai, Dinorwig 69 Amgueddfa Lechi, Curiad Calon Lleol, Theatr Bara Caws, Clwb Rygbi Nant Conwy i enwi mond rhai allan o leiaf 32 clwb, grwb neu prosiect sydd wedi cael ei gefnogi gan Cwmni First Hydro yn 2019.