Cysylltiadau a Cymunedol

Mae Cwmni First Hydro yn ystyried ei rôl fel noddwr yn un pwysig. Rydym yn cefnogi amrywiaeth eang o ddigwyddiadau sydd o fudd i gymunedau lleol yn cynnwys digwyddiadau addysgol, chwaraeon, y celfyddydau a'r amgylchedd.

Polisi Nawdd a Chyfraniadau Cwmni First Hydro

(1) Fe wnawn gyflwyno y mwyafrif o'n cyllid rhoddion a nawdd i ddigwyddiadau sydd o fudd i'r cymunedau yr rydym yn gweithredu ynddynt.

(2) Gweinyddwn rhoddion a nawdd yn y meysydd canlynol:

 • Rhaglenni addysgol.
 • Diwylliant a chelfyddydau.
 • Digwyddiadau Amgylcheddol.
 • Iechyd a Chwaraeon.
 • Cefnogi ymdrechion ein gweithwyr mewn prosiectau cymunedol.
 • Rydym hefyd yn cefnogi gweithgareddau sydd yn cynnwys ac yn annog pobl a phlant gyda anabledd i wneud yr uchod.

(3) Os nad yw'n cael ei gymeradwyo gan rheolwyr Cwmni First Hydro ni fydd cefnogaeth i'r canlynol:

 • Unigolion (heblaw am amgylchiadau eithriadol).
 • Elusennau cenedlaethol (os nad yw'r fudd yn ei gyfanrwydd yn leol).
 • Ymgyrch neu dripiau.
 • Cynnal hysbysebion.
 • Gwleidyddiaeth, milwrol a mudiadau crefyddol.

Gweinyddiaeth

Fe fydd rhoddion yn cael eu cymeradwyo gan Bwyllgor Rhoddion a Nawdd sydd yn cyfarfod yn fisol i adolygu'r ceisiadau.

Gwerthuso Rhoddion a Chefnogaeth ar ran Cwmni First Hydro

Mae gwerth i Gwmni First Hydro mewn gwella perthynas â chydweithio gyda unigolion, grwpiau cymunedol a busnesau lleol.

Mae gwerthuso rhoddion a nawdd yn gymhleth ond gall gynnwys.

 • Mesur faint o unigolion sydd yn cael budd.
 • Gwelededd yn y wasg.
 • Cynyddu nifer yr ymwelwyr i'r orsaf.
 • Gwella ymwybyddiaeth yn y gymuned leol.
 • Cynnal perthynas dda gyda cymunedau lleol.
 • Cynnal rhifau isel o gwynion allanol.

Fe fydd gwaith cymunedol yma hefyd yn gallu cael ei ystyried yn gyfraniad Cwmni First Hydro i ddatblygiad cynaliadwy.

Crynodeb Cysylltiadau a Cymunedol

Mae cwmni First Hydro wedi noddi digwyddiadau awyr agored lleol megis y Marathon Eryri, Slateman Triathlon, Ras yr Wyddfa ac ati Mae digwyddiadau fel y rhain yn denu nifer eang o athletwyr ac yn cael eu hystyried yn rhai o'r digwyddiadau mwyaf anodd, yn ogystal â dod a bonws ychwanegol i fusnesau lleol.

Gwynjim GymnasticsMae Gwynjim Gymnasteg yn clwb gymnasteg newydd sy'n seiliedig ym Mangor. Ers agor ei drysau ym mis Ebrill 2012, mae wedi tyfu o wyth i 150 o aelodau. Fel clwb, mae'n bwysig iddynt fod plant o bob gallu yn cael cyfle i gymryd rhan mewn chwaraeon a dod o hyd i hyder corfforol.

Roedd First Hydro yn falch o wneud cyfraniad ariannol i alluogi'r clwb i brynu Bar Iau pro a trawst gampfa iau. Mae'r offer newydd wedi galluogi'r clwb i gynyddu amrywiaeth o weithgareddau a gynigir i'r plant ac felly yn cynnig cyfle i wella eu set sgiliau iddynt.

Yn ogystal, roedd First Hydro hefyd yn falch o allu cynnig cymorth a chefnogaeth i grwpiau lleol eraill megis; Clwb Ieuenctid Llanberis, Amaturiaid CC Blaenau, Ysgol Gynradd Llandegfan a'r Adran Iau Clwb Rygbi Bae Colwyn.

Ionawr, Chwefror, Mawrth : Wedi cau er mwyn gwaith adnewyddu

Ebrill, Mai: Agor10yb tan 4.30yh - Teithiau dyddiol

Meh, Gorff, Awst: Agor 9.30yb tan 5.30yh - Teithiau dyddiol

Medi,: Agor 10yb tan 4.30yh - Teithiau dyddiol

Hyd, Tach, Rhag: Wedi cau er mwyn gwaith adnewyddu

Pob gwyliau Ysgol: Agor 9.30yb tan 5.30yh