Gwelliannau Arfaethedig i Ganolfan Ymwelwyr Mynydd Gwefru, Llanberis

Yn dilyn y cyhoeddiad diweddar y bydd arian buddsoddi ar gael i wella Canolfan Ymwelwyr Mynydd Gwefru yn Llanberis, gallwn yn awr gadarnhau bod cais cynllunio ar gyfer adeilad dros dro wedi'i gyflwyno i Gyngor Gwynedd.

Mae angen gwneud gwaith atgyweirio ac uwchraddio sylweddol ar adeilad y Mynydd Gwefru. I wneud yn siŵr y gall y cyfleuster barhau i weithredu tra bydd y gwaith atgyweirio arfaethedig yn cael ei wneud, rydym yn awyddus i adeiladu canolfan ymwelwyr dros dro.

Bydd yr adeilad wedi'i leoli ar ran o faes parcio'r ganolfan ymwelwyr bresennol. Ni fydd yn gweithredu ar yr un lefel ond bydd yn galluogi First Hydro i barhau â'r teithiau o gwmpas Gorsaf Bŵer Dinorwig. Bydd newidiadau bychain yn cael eu gwneud i faes parcio presennol y ganolfan ymwelwyr i gynnwys cyfleuster dros dro i godi/gollwng pobl oddi ar fysys y teithiau tywys a darpariaeth parcio amgen ar gyfer pobl anabl. Rhagwelir y bydd angen adeilad y ganolfan ymwelwyr dros dro am hyd 12 i 18 mis.

Rydym yn gweithio gyda chontractwyr a defnyddwyr y Ganolfan yn ystod y cam atgyweirio hwn gan na fydd modd cael caffi nac ystafelloedd cymunedol yn yr adeilad dros dro.

Gweler lluniad o adeilad arfaethedig y Ganolfan Ymwelwyr dros dro ar ran o faes parcio presennol Canolfan Ymwelwyr Mynydd Gwefru er gwybodaeth i chi. Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am y gwaith atgyweirio, gallwch gysylltu â ni drwy anfon neges e-bost at:

communityhelp@electricmountain.co.uk

Mae Cwmni First Hydro, sy'n eiddo i ENGIE a Brookfield Renewables, yn falch o gyhoeddi ei fod wedi derbyn cyllid i wella Canolfan Ymwelwyr Mynydd Gwefru yn Llanberis, Gogledd Cymru. Mae'r buddsoddiad hwn yn dynodi ymrwymiad y Cwmni i gynnal Canolfan Ymwelwyr yn Llanberis.

Bydd y Cwmni yn datblygu cynlluniau i adnewyddu a gwella'r Ganolfan Ymwelwyr, gan ddatblygu adeilad addas i'r pwrpas, er mwyn sicrhau cyfleuster modern a rhagorol.

Bydd cynlluniau manwl nawr yn cael eu datblygu ac rydym yn edrych ymlaen at rannu'r rhain gyda chi dros y misoedd nesaf.

Proposed Site Plan


Cais Cynllunio ar gyfer Ailddatblygu Canolfan Ymwelwyr Mynydd Gwefru, Llanberis

Cais Cynllunio - PDF

Cais Cynllunio - Word


01/09/18 - Prosiect Adeiladu

Bydd Mynydd Gwefru yn cael ei ailwampio yn fuan.

Wrth baratoi ar gyfer hyn, ni fydd ein gweithrediadau teithiau a'r manwerthu yn dod i ben ddydd Gwener 14 Medi 2018.

Oherwydd amgylchiadau gweithredol, fodd bynnag, bydd y Caffi yn cau o ddydd Iau 30 Awst 2018.


14/09/18 - Diwrnod Olaf

Heddiw yw diwrnod olaf bydd Mynyd Gwefru a'r agor. Rwan mae gwaith clirio a paratoi yn digwydd yn barod i'r prosiect adnewyddu.

Bydd Mynydd Gwefru yn ail ddechrau teithiau tywys yn Pasg 2019. Bydd diweddiaradu yma ar ein gwefan.

Yn ystod y prosiect gallwch gysylltu a ni o hyd. Mae Diane a Ana ar gael o dydd llun i dydd gwener:

Diane, Rheolwr 01286 873025

Ana, Arweinydd Tim Teithiau/Gweinyddwr 01286 873020


Mis Ionawr 2019

Newyddion am lle rydym ni nawr Newyddion Ailddatblygu Ionar 2019

Mis Chwefror - Adeilad dros dro yn cyrraedd ac yn cael ei sefydlu

Mawrth 24 - Staff Mynydd Gwefru yn symud i'r adeilad dros dro I paratoi ar gyfer Ebrill

Ebrill 1af - Drysau yn agor I croesawi ein ymwelwyr ar gyfer tymor prysur arall gyd ein teithiau tywys!


Ionawr, Chwefror, Mawrth : Wedi cau er mwyn gwaith adnewyddu

Ebrill, Mai: Agor10yb tan 4.30yh - Teithiau dyddiol

Meh, Gorff, Awst: Agor 9.30yb tan 5.30yh - Teithiau dyddiol

Medi,: Agor 10yb tan 4.30yh - Teithiau dyddiol

Hyd, Tach, Rhag: Wedi cau er mwyn gwaith adnewyddu

Pob gwyliau Ysgol: Agor 9.30yb tan 5.30yh