Gwelliannau Arfaethedig

Gwelliannau Arfaethedig i Ganolfan Ymwelwyr Mynydd Gwefru, Llanberis

Yn dilyn y cyhoeddiad diweddar y bydd arian buddsoddi ar gael i wella Canolfan Ymwelwyr Mynydd Gwefru yn Llanberis, gallwn yn awr gadarnhau bod cais cynllunio ar gyfer adeilad dros dro wedi'i gyflwyno i Gyngor Gwynedd.

Mae angen gwneud gwaith atgyweirio ac uwchraddio sylweddol ar adeilad y Mynydd Gwefru. I wneud yn siŵr y gall y cyfleuster barhau i weithredu tra bydd y gwaith atgyweirio arfaethedig yn cael ei wneud, rydym yn awyddus i adeiladu canolfan ymwelwyr dros dro.

Bydd yr adeilad wedi'i leoli ar ran o faes parcio'r ganolfan ymwelwyr bresennol. Ni fydd yn gweithredu ar yr un lefel ond bydd yn galluogi First Hydro i barhau â'r teithiau o gwmpas Gorsaf Bŵer Dinorwig. Bydd newidiadau bychain yn cael eu gwneud i faes parcio presennol y ganolfan ymwelwyr i gynnwys cyfleuster dros dro i godi/gollwng pobl oddi ar fysys y teithiau tywys a darpariaeth parcio amgen ar gyfer pobl anabl. Rhagwelir y bydd angen adeilad y ganolfan ymwelwyr dros dro am hyd 12 i 18 mis.

Rydym yn gweithio gyda chontractwyr a defnyddwyr y Ganolfan yn ystod y cam atgyweirio hwn gan na fydd modd cael caffi nac ystafelloedd cymunedol yn yr adeilad dros dro.

Gweler lluniad o adeilad arfaethedig y Ganolfan Ymwelwyr dros dro ar ran o faes parcio presennol Canolfan Ymwelwyr Mynydd Gwefru er gwybodaeth i chi. Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am y gwaith atgyweirio, gallwch gysylltu â ni drwy anfon neges e-bost at:

communityhelp@electricmountain.co.uk

Mae Cwmni First Hydro, sy'n eiddo i ENGIE a Brookfield Renewables, yn falch o gyhoeddi ei fod wedi derbyn cyllid i wella Canolfan Ymwelwyr Mynydd Gwefru yn Llanberis, Gogledd Cymru. Mae'r buddsoddiad hwn yn dynodi ymrwymiad y Cwmni i gynnal Canolfan Ymwelwyr yn Llanberis.

Bydd y Cwmni yn datblygu cynlluniau i adnewyddu a gwella'r Ganolfan Ymwelwyr, gan ddatblygu adeilad addas i'r pwrpas, er mwyn sicrhau cyfleuster modern a rhagorol.

Bydd cynlluniau manwl nawr yn cael eu datblygu ac rydym yn edrych ymlaen at rannu'r rhain gyda chi dros y misoedd nesaf.

Proposed Site Plan


Cais Cynllunio ar gyfer Ailddatblygu Canolfan Ymwelwyr Mynydd Gwefru, Llanberis

Cais Cynllunio - PDF


01/09/18 - Prosiect Adeiladu

Bydd Mynydd Gwefru yn cael ei ailwampio yn fuan.

Wrth baratoi ar gyfer hyn, ni fydd ein gweithrediadau teithiau a'r manwerthu yn dod i ben ddydd Gwener 14 Medi 2018.

Oherwydd amgylchiadau gweithredol, fodd bynnag, bydd y Caffi yn cau o ddydd Iau 30 Awst 2018.


14/09/18 - Diwrnod Olaf

Heddiw yw diwrnod olaf bydd Mynyd Gwefru a'r agor. Rwan mae gwaith clirio a paratoi yn digwydd yn barod i'r prosiect adnewyddu. Bydd Mynydd Gwefru yn ail ddechrau teithiau tywys yn Pasg 2019. Bydd diweddiaradu yma ar ein gwefan. Yn ystod y prosiect gallwch gysylltu a ni o hyd. Mae Diane a Ana ar gael o dydd llun i dydd gwener:

Diane, Rheolwr 01286 873025

Ana, Arweinydd Tim Teithiau/Gweinyddwr 01286 873020


Mis Chwefror 2019 - Adeilad dros dro yn cyrraedd ac yn cael ei sefydlu


MisMawrth 2019 - Staff Mynydd Gwefru yn symud i'r adeilad dros dro I paratoi ar gyfer Ebrill


Ebrill 1af 2019- Drysau yn agor I croesawi ein ymwelwyr ar gyfer tymor prysur arall gyd ein teithiau tywys!


Mis Medi 2019

Mae'r gwaith o ailwampio Canolfan Ymwelwyr y Mynydd Gwefru wedi cael ei roi allan ar dendr cystadleuol gan gwmni First Hydro yn ddiweddar. Rhan allweddol o'r broses dendro yw sicrhau bod contractwyr lleol yng Ngogledd Cymru yn cael cyfle i gystadlu am y gwaith a galluogi'r prosiect adeiladu i gael ei ddarparu am y gwerth gorau posibl. Mae archwiliad o'r safle wedi cael ei gwblhau yn ddiweddar, ac roedd yr adolygiad yn dangos y bydd angen gwneud gwaith ychwanegol i wella'r inswleiddio yn y to. Bydd y gwaith adeiladu'n dechrau ar ôl i'r broses dendro ddod i ben ac ar ôl cytuno ar y contractau. Mae First Hydro wedi ymrwymo i adnewyddu'r Ganolfan Ymwelwyr er mwyn creu atyniad modern a deniadol i ymwelwyr, sydd a chyfleusterau mwy addas ar gyfer anghenion y gymuned. Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau ynglŷ a hyn, mae croeso i chi gysylltu a:

communityhelp@electricmountain.co.uk


Mis Medi 2019 - Y Diweddaraf am y Gwaith Adnewyddu

Cafodd gwaith adnewyddu Canolfan Ymwelwyr y Mynydd Gwefru, sy'n ceisio creu atyniad modern i ymwelwyr yn Llanberis, ei roi allan ar dendr cystadleuol gan Gwmni First Hydro ym mis Mehefin. Mae'r broses dendro wedi dod i ben ac rydym wedi cael cynigion gan gyflenwyr adeiladu. Mae tîm
y prosiect yn asesu'r wybodaeth ariannol a thechnegol sy'n gysylltiedig â'r gwaith adnewyddu yn drylwyr, ac mae disgwyl i'r cam diweddaraf hwn gymryd hyd at ddau fis. Ar ôl cynnal yr asesiad, bydd penderfyniad yn cael ei wneud ynghylch camau nesaf y prosiect adnewyddu. Bydd teithiau Canolfan Ymwelwyr y Mynydd Gwefru ar gyfer 2019 yn dod i ben ar 27 Medi a bydd y Ganolfan Ymwelwyr dros dro yn cau ar y dyddiad hwn. Bydd yr adeiladau dros dro yn dechrau cael eu datgomisiynu yn ystod yr wythnos ganlynol. Ar ôl i'r adeiladau gael eu tynnu i lawr, bydd y marciau traffig ym maes parcio'r Ganolfan Ymwelwyr yn mynd yn ôl i fod yn rhai llif 'clocwedd' safonol. Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am brosiect adnewyddu Canolfan Ymwelwyr y Mynydd Gwefru, mae croeso i chi gysylltu â

communityhelp@electricmountain.co.uk


Mis Ionawr 2020 - Y Diweddaraf am y Gwaith Adnewyddu

Mae tîm prosiect EMVC yn parhau i ystyried pob agwedd ar y prosiect adnewyddu arfaethedig ac yn cynnal asesiad trylwyr o'r wybodaeth ariannol a thechnegol. Mae manylebau perfformiad ynni'r adeilad hefyd yn cael eu hystyried yn ofalus yn unol â nodau strategol First Hydro ac ENGIE.

Disgwylir i fanylion pellach am y prosiect a'r amseriadau a ragwelir ddod yn hysbys yn o fuan.


Canolfan Ymwelwyr y Mynydd Gwefru – y wybodaeth ddiweddaraf am statws y prosiect adnewyddu Mawrth 2020

Yn 2018, ymrwymodd Cwmni First Hydro i adnewyddu Canolfan Ymwelwyr y Mynydd Gwefru ar raddfa fawr er mwyn creu atyniad modern a deniadol i ymwelwyr, sydd â chyfleusterau mwy addas ar gyfer anghenion defnyddwyr. Erbyn hyn mae’r busnes wedi asesu cwmpas gwaith mwy eang, a oedd yn angenrheidiol yn dilyn heriau cyn dechrau’r gwaith adeiladu y llynedd, gan gynnwys gofyniad i gyflawni gwaith ychwanegol sylweddol ar do newydd. Ar ôl mynd i’r afael â’r materion hyn, prif ffocws y tîm bellach ydy sefydlu manyleb effeithlonrwydd ynni’r adeilad newydd.

Mae Cwmni First Hydro yn parhau â’r gwaith i gyflenwi Canolfan Ymwelwyr y Mynydd Gwefru ar ei newydd wedd cyn gynted ag sy’n ymarferol bosib, ond o ganlyniad i'r cwmpas gwaith ychwanegol, bydd effaith ar deithiau o gwmpas yr Orsaf Bŵer ac ar fynediad i’r Ganolfan Ymwelwyr drwy gydol 2020 wrth i ni weithio’n ddiwyd i gyflenwi Canolfan well ar gyfer y dyfodol.

Teithiau o gwmpas yr Orsaf Bŵer

Ni fydd tîm Canolfan Ymwelwyr y Mynydd Gwefru yn cynnal teithiau o gwmpas yr orsaf bŵer yn ystod tymor 2020. Mae’r penderfyniad i beidio â chynnal y teithiau wedi cael ei gymryd i alluogi'r tîm i ganolbwyntio’n llawn ar fwrw ymlaen â’r prosiect adnewyddu ehangach.

Dywedodd John Armstrong, Rheolwr Gorsaf yng Nghwmni First Hydro:

Yn anffodus, mae cam cynllunio cyn adeiladu’r prosiect yn cymryd yn hirach nag oedden ni wedi’i ddisgwyl. Ond ein bwriad yw y bydd hwn yn gyfraniad cadarnhaol tymor hir i’r gymuned, felly rydyn ni’n canolbwyntio ar wneud yn siŵr bod y manylion cyn adeiladu yn gywir.

Ar ôl pwyso a mesur yn ofalus, rydyn ni wedi penderfynu peidio â chroesawu’r cyhoedd yn 2020. Bydd hyn yn ein galluogi i wneud dwywaith yr ymdrech i gyflenwi Canolfan well ar gyfer y dyfodol. Hoffwn ddiolch i’n hymwelwyr am eu hamynedd wrth i’r gwaith hwn fynd rhagddo.